E-mail:

info@chcistatika.cz

Dotazy a poptávky:

+420 776 690 959

více

GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků u OSVČ Ing. David Tříska. Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) – v souladu s čl.12 a čl.13 GDPR vás společnost informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Správce osobních údajů

Zpracovatel je OSVČ Ing. David Tříska, Grohova 133/40, Brno, 602 00, Česká republika, IČ: 00968889.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 1. Zdroje osobních údajů

– přímo od subjektů údajů (uzavření smlouvy nebo objednávky)
– přímo od subjektů údajů– poptávky na služby, projekční práce, stavební a montážní práce, dodávky tech. Řešení, materiálu atp. – jednání, vizitky, e-mailové poptávky
-veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
– údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa atp.)
– ekonomické údaje (např. bankovní spojení)
– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo objednávky

 1. Kategorie subjektů údajů

– zaměstnanec správce
– zákazník, který poptává nebo objednává dodávky a služby
– jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci – např. účetní, daňový poradce
– uchazeč o zaměstnání

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

– OSVČ Ing. David Tříska
– subdodavatelé – zejména dodavatelé projekčních prací, montážních a stavebních prací, služeb a účetní, daňový poradce
– finanční ústavy
– státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 1. Účel zpracování osobních údajů

– jednání o smluvním vztahu
– plnění smlouvy / objednávky
– ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
– archivnictví vedené na základě zákona
– výběrová řízení na volná pracovní místa
– plnění zákonných povinností

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle, případně jeho provozovně (pobočce) správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází především prostřednictvím výpočetní techniky, případně v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách. U jednotlivých subdodavatelů / zákazníků, se kterými správce spolupracuje dlouhodobě nebo předpokládá tuto spolupráci uchovává údaje do odvolání ze strany subjektů údajů. V ostatních případech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
– zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
– atp. v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR

 1. Práva subjektů údajů

1.V souladu se čl. 12 a 13 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

– účelu zpracování,
– kategorii dotčených osobních údajů
– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
– pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
– existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

– požádat správce o vysvětlení
– požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
– je-li žádost subjekt údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav
– nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů
– postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo
– správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
-odmítnutí souhlasu nebo zrušení souhlasu na zpracování osobních údajů, může vést k ukončení smlouvy

Tato informace je veřejně přístupná na internetových stránkách správce.

Dne: 11. 12. 2023